Rozporządzenie Ministra Infastruktury

Categorized Under: Bez kategorii No Commented

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazu.

(Dz. U . z dnia 31 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art.76 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U . z 2003 r. Nr 58, poz. 515,z późn. zm.) zarządza sie, co następuje:

 

^1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1) ustawie - rozumie sie przez to ustawe z dna 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym;                                              

2) organie rejestrujacym - rozumie sie przez to odpowiednio staroste lub Wojewodę Mazowieckiego

^2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75,50 zł,na którą składa się opłata za :

1) dowód rejestracyjny - 48,00 zł ;

2) komplet nalepek legalizacyjnych - 11,00 zł ;

3) nalepkę kontrolną - 16,50 zł.

^3. 1. Za wydanie pozwolenia czasowego dla pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych organ rejestrujący pobiera opłatę, na którą składa sie opłata za :

1) pozwolenie czasowe :

a) w przypadku, o którym mowa w art.74 ust. 2 pkt 1 ustawy - 12,00 zł, 

b) w przypadku, o którym mowa w art.74 ust. 2 pkt 2 ustawy - 16,50 zł,

c) do wielokrotnego stosowania - w przypadku, o którym mowa w art.74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy na wniosek producenta pojazdu oraz w przypadku, o którym mowa w art.74 ust. 2 pkt 3 ustawy - 363,00 zł ;

2) komplet znaków legalizacyjnych - 11,00 zł

^3. 2. Za wydanie jednej nalepki na tablice tymczasowe organ rejestrujacy pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

^4. 1. Za wydanie tablic rejestracyjnych organ rejestrujacy pobiera opłaty, w przypadku :

1) wydania tablic samochodowych - 80,00 zł ;

2) wydania tablic motocyklowych - 40,00 zł ;

3) wydania tablic motorowerowych - 30,00 zł ;

4) wydania tablic indywidualnych - 1,000,00 zł ;

5) wydania zabytkowych tablic samochodowych - 100,00 zł ;

6) wydania zabytkowych tablic motocyklowych - 50,00 zł :

^4. 2. Za wydanie jednej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 oraz pkt 5, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tym przepisie.

^4. 3. Za wydanie tablic rejestracyjnych dla motocykla lub motoroweru, o którym mowa w art ^25 ust. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw(Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379 oraz z 2003 r. Nr 161, poz. 1564),organ rejestrujacy pobiera dwukrotnie zwiększoną opłatę określona w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3.

^4. 4. Za wydanie tablic tymczasowych, z zastrzeżeniem ust. 7, organ rejestrujący pobiera opłaty, w przypadku :

1) wydanie tymczasowych tablic samochodowych - 30,00 zł ;

2) wydanie tymczasowych tablic motocyklowych - 12,00 zł ;

3) wydanie tymczasowych tablic motorowerowych - 12,00 zł.

 ^4. 5. Za wydanie jednej tablicy tymczasowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50 % opłaty określonej w tym przepisie.

^4. 6. W przypadku,o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3,przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

^4. 7. Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych,w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę, organ rejestrujacy pobiera opłaty określone w ust. 1. przepis 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

^4. 8. Za wydanie wtórnika tablic indywidualnych organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 albo pkt 2. przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

^5. 0. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Comments are closed.