Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Categorized Under: Bez kategorii No Commented

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U . z dnia 6 lipca 2007 r.)

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz. U . z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

1. 1 Rozporządzenie określa :

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 us. 2, art. 77 ust. 3, 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art.150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym zwanej dalej “ustawą”, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U . z dnia 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.), oraz sposub jej wnoszenia ;

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy,a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U . Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), przez organy i podmioty zobowiązane do je pobierania.

2. 1. Wysokośc opłaty ewidencyjnej wynosi :

1) za wydanie :

a) dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,

b) pozwolenia czasowego - 0,50 zł,

c) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,

d) nalepki kontrolnej - 0,50 zł,

e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust.1 ustawy - 0,50 zł,

f) dokumentu stwierdzajacego uprawnienie do kierowania pojazdem - 0,50 zł ;

2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu - 1 zł ;

3) za wymianę, na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem - 0,50 zł ;

4) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy  do rejestru przedsięmbiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - 1 zł ;

5) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia - 1 zł.

3. 1. Zobowiązany uiszcza opłatę ewidencyjną gotówką w kasie lub na rachunek bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobrania, zwanego dalej “pobierającym”

3. 2. Opłaty ewidencyjne wnosi sie lącznie z innymi opłatami za wykonanie czynności, których dotyczą, z wyjątkiem opłaty za :

1) kartę pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy ;

2) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ;

3) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia .

3. 3. W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia sie kwoty poszczególnych opłat .

4. 1. Pobierający odnotowuje opłaty ewidencyjne, pobrane i przekazane na rachunek bankowy z uwzgędnieniem art. 78a ust. 4  ustawy.

6. 1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

6. 2. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu w roku, o którym mowa w art. 78a ust 4 ustawy, opłatę powiększa się o 10 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazu z ruchu.

7. 1. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

8. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Comments are closed.